Загальні збори колективу

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування).

Делегати загальних зборів (конференції) обираються в однаковій кількості від:

працівників – зборами трудового колективу;

учнів – зборами учнів старших класів;

батьків і осіб, які їх замінюють, – класними батьківськими зборами.

Право скликати загальні збори (конференцію) мають директор ліцею, голова ради ліцею, засновник.

Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу розміщується в ліцеї та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу не пізніше, ніж за один місяць до дня їх проведення.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів від кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори (конференція):

визначають стратегічні завдання, пріоритетні напрями розвитку ліцею;

розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності ліцею;

обирають раду ліцею, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень, заслуховують звіт голови ради ліцею, оцінюють роботу ради;

щороку заслуховують звіт директора ліцею, оцінюють діяльність закладу і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту.

У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ліцею.