Організація освітнього процесу

Освітній процес організовується за такими циклами:

перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1–2 роки навчання);

другий цикл початкової освіти – основний (3–4 роки навчання).

перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5–6 роки навчання);

другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7–9 роки навчання).

Освітній процес у Закладі освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.


Лист МОН від 16.08.2023 № 1/12186-23

Про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти

Лист МОН від 14.08.2023 № 1/12038-23

Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році

Постанова КМУ від 28.07.2023 № 782

Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні

Лист МОН від 17.05.2023 № 1/6990-23

Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року

Наказ по ХЛ №57 від 25.08.2023 "Про підготовку та організований початок 2023/2024 навчального року"

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи,

розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.2011 “Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти”, та наказу МОНмолодьспорту №329 від 13.04.2011 “Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції № 566/19304 від 11.05.2011.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою.

Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

I – початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень:

називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо;

за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

II – середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.

III – достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.

IV – високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.

Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також додає нові.

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та інші).

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління освітою. При цьому оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих критеріїв.

З метою підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових компетентностей, підвищення об’єктивності оцінювання впродовж всього періоду навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт можна застосовувати рейтингову систему оцінювання.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 1-11 класів,

складені на основі


додатка №2 до наказу МОН України №1222 від 21.08.2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

додатка до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-430 від 11.08.2020 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році»

відповідно до вимог

навчальних програм для 5-9 класів 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

навчальних програм для 10-11 класів 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv