Педагогічна рада ліцею

Тематика педрад 2023 рік

31.01.2023


28.02.2023


17.03.2023


28.03.2023

Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління ліцею. Повноваження педагогічної ради визначаються освітнім законодавством та Статутом. Членами педагогічної ради є всі педагогічні працівники закладу. Головою педагогічної ради є директор ліцею.

Педагогічна рада:

Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в закладі.