Атестація педагогічних працівників

Педагогічні працівники, які атестувалися в 2024 році, поділилися досвідом роботи з колегами, прозвітували про здобутки у міжатестаційний період.

ПОРТФОЛІО.pptx
Паска Валерій Анатолійович.pptx
презентація роботи.pptx
Портфоліо Лисак М.В..pptx
портфоліо Тороус.pptx

Нормативна база

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р.№ 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння"

Якісно-кількісний склад педагогічних працівників 2023 - 2024 н.р.

Вища категорія - 26 учителів

І категорія - 7 учителів

ІІ категорія - 7 учителів

спеціаліст - 6 учителів

звання "вчитель-методист" - 4 вчителя

звання "старший учитель" - 10 учителів

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік

план підвищення кваліфікації 24 рік.pdf

Графік засідань атестаційної комісії Саджавського ліцею

Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. 

Визначення строків проведення атестації.

Визначення електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі).

Погодження графіка роботи атестаційної комісії.

22.09.2023

Голова атестаційної комісії

Розгляд заяв про позачергову атестацію. 

Розгляд документів педагогічних працівників, які атестуються чергово.

Затвердження графіка заходів з вивчення практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються чергово. 

06.10.2023

Секретар голови атестаційної комісії

Затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації. 

Визначення строків проведення атестації працівників, які підлягають позачерговій атестації. 

Внесення змін у графік засідань атестаційної комісії за потреби.

Розгляд заяв про позачергову атестацію.

Розгляд документів педагогічних працівників, які атестуються позачергово.

Затвердження графіка заходів з вивчення практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються чергово.

18.12.2023

Голова атестаційної комісії

Надання рекомендацій окремим категоріям педагогічних працівників, які атестуються

30.01.2024

Заступник голови атестаційної комісії

Члени атестаційної комісії

14.03.2024

Заступник голови атестаційної комісії

До 22.03.2024

Голова атестаційної комісії

До 03.04.2024

Голова атестаційної комісії

Список педагогічних працівників, які проходитимуть чергову атестацію в 2024 році:

Строки проведення атестації:

п.6, Р.ІІІ Положення про атестацію:

Рішення про результати атестації педагогічних працівників приймаються атестаційними комісіями: I рівня - не пізніше 01 квітня, II рівня - III рівня - до 25 квітня. 

Атестаційна комісія I рівня


Склад атестаційної комісії І рівня

 

Лідія Андрійчук – голова атестаційної комісії

Наталія Гонтарук – заступниця голови атестаційної комісії

Катерина Гелемб'юк – секретар атестаційної комісії

Члени атестаційної комісії:

Мирослава Вишенько

Валерій Паска

Катерина Гелемб'юк

Іван Мельник

Якісно-кількісний склад педагогічних працівників 2022 - 2023 н.р.

Вища категорія - 26 учителів

І категорія - 9 учителів

ІІ категорія - 6 учителів

спеціаліст - 6 учителів

звання "вчитель-методист" - 4 вчителя

звання "старший учитель" - 8 учителів

Якісно-кількісний склад педагогічних працівників 2021 -2022 н.р.

Вища категорія - 29 учителів

І категорія - 7 учителів

ІІ категорія - 4 учителів

спеціаліст - 5 учителів

звання "вчитель-методист" - 4 вчителя

звання "старший учитель" - 7 учителів

Якісно-кількісний склад педагогічних працівників 2020 -2021 н.р.

Вища категорія - 30 учителів

І категорія - 7 учителів

ІІ категорія - 4 учителів

спеціаліст -5 учителів

звання "вчитель-методист" - 4 вчителя

звання "старший учитель" - 7 учителів

Якісно-кількісний склад педагогічних працівників 2019 -2020 н.р.

Вища категорія - 27 учителів

І категорія - 6 учителів

ІІ категорія - 6 учителів

спеціаліст -6 учителів

звання "вчитель-методист" - 4 вчителя

звання "старший учитель" - 7 учителів

Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників закладу

Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу визначаються на основі положень наказу МОН України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти».

Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Критерії оцінювання:

1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність.

1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.

1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби).

1.4 Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо).

1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку.

1.6. Педагогічніпрацівникивикористовуютьінформаційно-комунікаційнітехнології в освітньомупроцесі.

Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Критерії оцінювання:

2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти.

Вимога 3. Налагодженняспівпрацізіздобувачамиосвіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.

Критеріїоцінювання:

3.1. Педагогічніпрацівникидіють на засадах педагогіки партнерства.

3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв’язок.

3.3. У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці.

 Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

Критерії оцінювання:

4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності.

4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

    Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника включає в себе атестацію та сертифікацію.

Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника включає в себе атестацію та сертифікацію.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Вона  здійснюється  відповідно  до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників затверджене наказом МОН № 930 від 06.10.2010, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №1255/18550 (зі змінами).

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника школи  впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег вчителя, який атестується тощо. Визначення рівня результативності діяльності педагога, оцінювання за якими може стати підставою для визначення його кваліфікаційного рівня наведено в таблиці

Критерії оцінювання роботи вчителя

Критерії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст вищої категорії

І Професійний рівень діяльності вчителя
1. Знання теоретичних і практичних основ предмета

Відповідає загальним вимогам, що висуваються до вчителя.Має глибокі знання зі свого предмета

Відповідає вимогам, що висуваються до вчителя першої кваліфікаційної категорії. Має глибокі та різнобічні знання зі свого предмета й суміжних дисциплін

Відповідає вимогам, що висуваються до вчителя вищої кваліфікаційної категорії. Має глибокі знання зі свого предмета і суміжних дисциплін, які значно перевищують обсяг програми

2. Знання сучасних досягнень у методиці

Слідкує за спеціальною і методичною літературою; працює за готовими методиками й програмами навчання; використовує прогресивні ідеї минулого і сучасності; уміє самостійно розробляти методику викладання

Володіє методиками аналізу навчально- методичної роботи з предмета; варіює готові, розроблені іншими методики й програми; використовує програми й методики, спрямовані на розвиток особистості, інтелекту вносить уних (у разі потреби) корективи

Володіє методами науково-дослідницької, експериментальної роботи, використовує в роботі власні оригінальні програми й методики

3. Уміння аналізувати свою діяльність

Бачить свої недоліки, прогалини і прорахунки в роботі, але при цьому не завжди здатний встановити причини їхньої появи. Здатний домагатися змін на краще на основі самоаналізу, однак покращення мають нерегулярний характер і поширюються лише на окремі ділянки роботи

Виправляє допущені помилки і посилює позитивні моменти у своїй роботі, знаходить ефективні рішення. Усвідомлює необхідність систематичної роботи над собою й активно береться за ті види діяльності, які сприяють формуванню потрібних якостей

Прагне і вміє бачити свою діяльність збоку, об’єктивно й неупереджено оцінює та аналізує її, виділяючи сильні і слабкі сторони. Свідомо намічає програму самовдосконалення, її мету, завдання, шляхи реалізації

4. Знання нових педагогічних концепцій

Знає сучасні технології навчання й виховання; володіє набором варіативних методик і педагогічних технологій; здійснює їх вибір і застосовує відповідно до інших умов

Уміє демонструвати на практиці високий рівень володіння методиками; володіє однією із сучасних технологій розвиваючого навчання; творчо користується технологіями й програмами

Розробляє нові педагогічні технології навчання й виховання, веде роботу з їх апробації, бере участь у дослідницькій, експериментальній діяльності

5. Знання теорії педагогіки й вікової психології учня

Орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, але рідко застосовує їх у своїй практичній діяльності. Здатний приймати рішення в типових ситуаціях

Вільно орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання й виховання, використовує їх як основу у своїй практичній діяльності. Здатний швидко й підсвідомо обрати оптимальне рішення

Користується різними формами психолого-педагогічної діагностики й науково обґрунтованого прогнозування. Здатний передбачити розвиток подій і прийняти рішення в нестандартних ситуаціях

ІІ Результативність професійної діяльності вчителя
1.Володіння способами індивідуалізації навчання

Враховує у стосунках з учнями індивідуальні особливості їхнього розвитку, здійснює диференційований підхід з урахуванням темпів розвитку, нахилів та інтересів, стану здоров’я. Знає методи діагностики рівня інтелектуального й особистісного розвитку дітей

Уміло користується елементами, засобами діагностики і корекції індивідуальних особливостей учнів під час реалізації диференційованого підходу. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей

Сприяє пошуку, відбору і творчому розвитку обдарованих дітей. Уміє тримати в полі зору «сильних», «слабких» і «середніх» за рівнем знань учнів; працює за індивідуальними планами з обдарованими і слабкими дітьми

2.Уміння активізувати пізнавальну діяльність учнів

Створює умови, що формують мотив діяльності. Уміє захопити учнів своїм предметом, керувати колективною роботою, варіювати різноманітні методи й форми роботи. Стійкий інтерес до навчального предмета і висока пізнавальна активність учнів поєднується з не дуже ґрунтовними знаннями, з недостатньо сформованими навичками учіння

Забезпечує успішне формування системи знань на основі самоуправління процесом учіння. Уміє цікаво подати навчальний матеріал, активізувати учнів, збудивши в них інтерес до особистостей самого предмета; уміло варіює форми і методи навчання. Міцні, ґрунтовні знання учнів поєднуються з високою пізнавальною активністю і сформованими навичками

Забезпечує залучення кожного школяра до процесу активного учіння. Стимулює внутрішню (розумову) активність, пошукову діяльність. Уміє ясно й чітко викласти навчальний матеріал; уважний до рівня знань усіх учнів. Інтерес до навчального предмета в учнів поєднується з міцними знаннями і сформованими навичками

3. Робота з розвитку в учнів загальнонавчальних умінь і навичок

Прагне до формування навичок раціональної організації праці

Цілеспрямовано й професійно формує в учнів уміння й навички раціональної організації навчальної праці (самоконтроль у навчанні, раціональне планування навчальної праці, належний темп читання, письма, обчислень). Дотримується єдиних вимог щодо усного і писемного мовлення: оформлення письмових робіт учнів у зошитах, щоденниках (грамотність, акуратність, каліграфія)


4.Рівень навченості учнів

Забезпечує стійкий позитивний результат, ретельно вивчає критерії оцінювання, користується ними на практиці; об’єктивний в оцінюванні знань учнів

Учні демонструють знання теоретичних і практичних основ предмета; показують хороші результати за наслідками зрізів, перевірних робіт, екзаменів

Учні реалізують свої інтелектуальні можливості чи близькі до цього; добре сприймають, засвоюють і відтворюють пройдений навчальний матеріал, демонструють глибокі, міцні знання теорії й навички розв’язування практичних завдань, здатні включитися в самостійний пізнавальний пошук

ІІІ Комунікативна культура
1. Комунікативні й організаторські здібності

Прагне до контактів з людьми. Не обмежує коло знайомих; захищає власну думку; планує свою роботу, проте потенціал його нахилів не вирізняється високою стійкістю

Швидко знаходить друзів, постійно прагне розширити коло своїх знайомих; допомагає близьким, друзям; проявляє ініціативу в спілкуванні; із задоволенням бере участь в організації громадських заходів; здатний прийняти самостійне рішення в складній ситуації. Усе виконує за внутрішнім переконанням, а не з примусу. Наполегливий у діяльності, яка його приваблює

Відчуває потребу в комунікативній і організаторській діяльності; швидко орієнтується в складних ситуаціях; невимушено почувається в новому колективі; ініціативний, у важких випадках віддає перевагу самостійним рішенням; захищає власну думку й домагається її прийняття. Шукає такі справи, які б задовольнили його потребу в комунікації та організаторській діяльності

2. Здатність до співпраці з учнями

Володіє відомими в педагогіці прийомами переконливого впливу, але використовує їх без аналізу ситуації

Обговорює й аналізує ситуації разом з учнями і залишає за ними право приймати власні рішення. Уміє сформувати громадську позицію учня, його реальну соціальну поведінку й вчинки, світогляд і ставлення до учня, а також готовність до подальших виховних впливів учителя

Веде постійний пошук нових прийомів переконливого впливу й передбачає їх можливе використання в спілкуванні. Виховує вміння толерантно ставитися до чужих поглядів. Уміє обґрунтовано користуватися поєднанням методів навчання й виховання, що дає змогу досягти хороших результатів при оптимальному докладанні розумових, вольових та емоційних зусиль учителя й учнів

3. Готовність до співпраці з колегами

Володіє адаптивним стилем поведінки, педагогічного спілкування; намагається створити навколо себе доброзичливу обстановку співпраці з колегами

Намагається вибрати стосовно кожного з колег такий спосіб поведінки, де найкраще поєднується індивідуальний підхід з утвердженням колективістських принципів моралі

Неухильно дотримується професійної етики спілкування; у будь-якій ситуації координує свої дії з колегами

4. Готовність до співпраці з батьками

Визначає педагогічні завдання з урахуванням особливостей дітей і потреб сім’ї, систематично співпрацює з батьками

Залучає батьків до діяльності; спрямованої на створення умов, сприятливих для розвитку їхніх дітей; формує в батьків позитивне ставлення до оволодіння знаннями педагогіки й психології

Налагоджує контакт із сім’єю не тільки тоді, коли потрібна допомога батьків, а постійно, домагаючись відвертості, взаєморозуміння, чуйності

5. Педагогічний такт

Володіє педагогічним тактом, а деякі його порушення не позначаються негативно на стосунках з учнями

Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, справедливості

Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, справедливості

6.Педагогічна культура

Знає елементарні вимоги до мови, специфіку інтонацій у мовленні, темпу мовлення дотримується не завжди

Уміє чітко й логічно исловлювати думки в усній, письмовій та графічній формі. Має багатий словниковий запас, добру дикцію, правильну інтонацію

Досконало володіє своєю мовою, словом, професійною термінологією

7.Створення комфортного мікроклімату

Глибоко вірить у великі можливості кожного учня. Створює сприятливий морально- психологічний клімат для кожної дитини

Наполегливо формує моральні уявлення, поняття учнів, виховує почуття гуманності, співчуття, жалю, чуйності. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей, загальної культури особистості

Сприяє пошуку, відбору і творчому розвиткові обдарованих дітей

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою (Положення “Про сертифікацію педагогічних працівників”, затверджене постановою КМУ №1190 від 27.12.2018 р.).


Анкета самооцінювання учасника сертифікації

Атестація педагогічних працівників - 2021


Список педагогічних працівників, що атестуються у 2021 році

 

Грицюк Парасковія Богданівна, вихователь ГПД, – Відповідає займаній посаді. Встановлено 11-й тарифний розряд 

Джигринюк Ганна Яківна, учитель початкових класів, – Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповіднає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» 

Джигринюк Людмила Миколаївна, Вчитель української мови та літератури, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

Джигринюк Надія Іванівна, асистент вчителя, – Відповідає займаній посаді. Встановлено 11-го тарифний розряд.

Козуб’як Марія Іванівна, учитель початкових класів, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Колосовська Марія Олексіївна, учитель географії, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Кузьмин Марія Миколаївна, учитель початкових класів, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Мельник Надія Михайлівна, учитель української мови та літератури, – Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

Федорчук Тетяна Василівна, учитель початкових класів, – Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Встановлено 12-й тарифний розряд 

Павлик Ганна Дмитрівна, учитель початкових класів, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» 

Середюк Світлана Степанівна, учитель початкових класів, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» 

Христан Олеся Миколаївна, учитель історії, громадянської освіти, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Погоріла Галина Василівна, соціальний педагог, – Відповідає займаній посаді.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

Кузьмин Іван Іванович, учитель основ здоров`я, фізичної культури, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» 

Вишенько Мирослава Михайлівна, учитель української мови та літератури, – Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Заступник директора з навчально-виховної роботи - Відповідає займаній посаді  

Березовська Мирослава Романівна, учитель зарубіжної літератури, – Відповідає займаній посаді. Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Інформація про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які атестувалися у 2021 році, в міжатестаційний період на освітніх платформах, що схвалені педагогічною радою в установленому порядку

 

Грицюк Парасковія Богданівна – 140 годин (відповідні сертифікати)

Джигринюк Ганна Яківна – 162 години (відповідні сертифікати)

Джигринюк Людмила Миколаївна – 60 годин (відповідні сертифікати)

Джигринюк Надія Іванівна – 60 годин (відповідні сертифікати)

Козуб'як Марія Іванівна – 132 години (відповідні сертифікати)

Колосовська Марія Олексіївна – 60 годин (відповідні сертифікати)

Кузьмин Марія Миколаївна – 132 години (відповідні сертифікати)

Мельник Надія Михайлівна – 95 годин (відповідні сертифікати)

Федорчук Тетяна Василівна – 60 годин (відповідні сертифікати)

Середюк Світлана Степанівна – 107 годин (відповідні сертифікати)

Христан Олеся Миколаївна – 80 годин (відповідні сертифікати)

Погоріла Галина Василівна – 60 годин (відповідні сертифікати)

Кузьмин Іван Іванович – 60 годин (відповідні сертифікати)

Вишенько Мирослава Михайлівна – 90 годин (відповідні сертифікати)

Березовська Мирослава Романівна– 90 годин (відповідні сертифікати)

Атестація педагогічних працівників - 2022


Список педагогічних працівників, що атестуються у 2022 році


 Андрійчук Лідія Федорівна, учитель англійської мови, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»

Голіней Віталій Петрович, учитель інформатики, – Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 

Гонтарюк Дмитро Васильович, учитель трудового навчання , математики, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».

Грицюк Любов Василівна, учитель англійської мови, – Відповідає займаній посаді.

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» 

Грицюк Ірина Василівна, учитель історії, – Відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

Мельник Оксана Іванівна, учитель математики, – Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»


Інформація про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які атестувалися у 2021 році, в міжатестаційний період на освітніх платформах, що схвалені педагогічною радою в установленому порядку

 

Андрійчук Лідія Федорівна – 189 годин (відповідні сертифікати)

Голіней Віталій Петрович –  260 години (відповідні сертифікати)

Гонтарюк Дмитро Васильович – 90 годин (відповідні сертифікати)

Грицюк Ірина Василівна – 581 година (відповідні сертифікати)

Грицюк Любов Василівна – 464 години (відповідні сертифікати)

Мельник Оксана Іванівна – 117 годин (відповідні сертифікати)

Атестація педагогічних працівників - 2023


Список педагогічних працівників, що атестуються у 2023 році


 Венгренюк Андрій Миколайович, учитель історії, основ християнської етикиВідповідність займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» 

Павлюк Ганна Миколаївна, бібліотекар, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії». 

Ткачук Інна Петрівна, учитель початкових класів, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Тороус Лілія Василівна, учитель образотворчого мистецтва, мистецтва, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Грицюк Мирослава Іванівна, учитель математики, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».  

Кузьмин Тарас Іванович, учитель пфізичної культури, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».  

Козуб'як Наталія Яківна, учитель біології, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».  Відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».


Інформація про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які атестуються у 2023 році, в міжатестаційний період на освітніх платформах, що схвалені педагогічною радою в установленому порядку

 Венгренюк Андрій Миколайович180 годин (відповідні сертифікати) 

Павлюк Ганна Миколаївна50 годин (відповідні сертифікати)

Ткачук Інна Петрівна190 годин (відповідні сертифікати) 

Тороус Лілія Василівна180 годин (відповідні сертифікати)

Грицюк Мирослава Іванівна377 годин (відповідні сертифікати) 

Кузьмин Тарас Іванович180 годин (відповідні сертифікати)  

Козуб'як Наталія Яківна290 годин (відповідні сертифікати)

Атестація педагогічних працівників - 2024


Список педагогічних працівників, що атестуються у 2024 році


Андрійчук Світлана Миколаївна, учитель хімії, – Відповідність займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Гонтарук Наталія Богданівна, учитель української мови та літератури, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Паска Валерій Анатолійович, учитель історії, практичний психолог, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідність раніше присвоєному педагогічному званню "учитель-методист"

Лисак Мар'яна Володимирівна, учитель інформатики, – Відповідність займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії"

Семенів Надія Степанівна, учитель хімії, біології, основ здоров'я, МСП, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Тороус Галина Миколаївна, учитель початкових класів, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».  


Інформація про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які атестуються у 2024 році, в міжатестаційний період на освітніх платформах, що схвалені педагогічною радою в установленому порядку

 Андрійчук Світлана Миколаївна – . годин (відповідні сертифікати) 

Гонтарук Наталія Богданівна – . годин (відповідні сертифікати) 

Паска Валерій Анатолійович – . годин (відповідні сертифікати) 

Семенів Надія Степанівна – . годин (відповідні сертифікати)  

Тороус Галина Миколаївна – . годин (відповідні сертифікати)   

Кузьмин Іван Іванович,  – . годин (відповідні сертифікати) 

Атестація педагогічних працівників - 2025


Список педагогічних працівників, що атестуються у 2025 році


Гелемб'юк Катерина Федорівна, учитель зарубіжної літератури, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідність раніше присвоєному педагогічному званню "учитель-методист"

Гонтарюк Юстина Дмитрівна, учитель математики, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Кузьмин Діана Василівна, асистент учителя, учитель англійської мови, – Відповідність займаній посаді. Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» 

Півторак Марія Андріївна, учитель фізичної культури, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Плошенко Іван Григорович, учитель природознавства, географії, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Романюк Михайло Ярославович, учитель фізики, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідність раніше присвоєному педагогічному званню "старший учитель" 

Христан Любов Іванівна, учитель початкових класів, – Відповідність займаній посаді. Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».  

Андрійчук Лідія Федорівна, заступник директора з НВР, – Відповідність займаній посаді.  


Інформація про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які атестуються у 2025 році, в міжатестаційний період на освітніх платформах, що схвалені педагогічною радою в установленому порядку

Гелемб'юк Катерина Федорівна– . годин (відповідні сертифікати)

Гонтарюк Юстина Дмитрівна– . годин (відповідні сертифікати) 

Кузьмин Діана Василівна– . годин (відповідні сертифікати) 

Півторак Марія Андріївна– . годин (відповідні сертифікати) 

Плошенко Іван Григорович– . годин (відповідні сертифікати)

Романюк Михайло Ярославович– . годин (відповідні сертифікати)

Христан Любов Іванівна– . годин (відповідні сертифікати)  

Андрійчук Лідія Федорівна– . годин (відповідні сертифікати).