АЛГОРИТМ ДІЙ У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

І. Алгоритм дії керівника закладу у разі нещасного випадку під час освітнього процесу.

 1. Після отримання повідомлення про нещасний випадок у закладі освіти, або під час освітнього процесу організувати:

 • надання невідкладної допомоги дитині медичною сестрою (у разі її відсутності, педагогічними працівниками, які мають посвідчення медичної сестри),

 • повідомлення батьків про нещасний випадок,

 • виклик швидкої невідкладної допомоги у разі необхідності,

 • оформлення письмового запиту до лікувальної установи щодо стану здоров’я дитини. ( Терміново)

 1. Реєструвати кожний нещасний випадок, який стався під час освітнього процесу та невиробничого характеру в єдиному шкільному «Журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами».

(Негайно після отримання повідомлення від учителя)

 1. Направляти до управління освіти Коломийської міської ради «Повідомлення про нещасний випадок» (Додаток 1), який стався з вихованцем, учнем закладу освіти, підписуючи його особисто та повідомлення до управління освіти Коломийської міської ради (Додаток 2)

( Того ж дня, як стався нещасний випадок)

 1. Прийняти рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку та видати наказ „Про розслідування нещасного випадку”.

(Упродовж доби з часу надходження від лікувально-профілактичного закладу повідомлення про нещасний випадок)

 1. Взяти пояснювальні зі свідків нещасного випадку, або осіб, які допустили порушення, що призвели до нещасного випадку.

( Того ж дня, коли стався нещасний випадок)

 1. Провести позапланові інструктажі (у разі необхідності), додаткові бесіди з учнями з записом до щоденників та журналів, нараду з педагогами.

( Протягом двох діб)

 1. Скласти акт за підсумками розслідування нещасного випадку за встановленою формою Н-Н (Додаток 3) у п’яти примірниках і направляти по одному примірнику:

 • потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

 • до підрозділу, де стався нещасний випадок;

 • до архіву навчального закладу;

 • до районного управління освіти;

 • до управління освіти Сумської міської ради.

(Не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування)

 1. Порушити клопотання про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу.

( Разом з актом форми Н-Н)

 1. Тримати на контролі питання щодо стану здоров’я дитини та надання необхідної допомоги. (Керівнику закладу та класному керівнику)

 2. Після того, як дитина одужала та приступила до занять, надати до управління освіти Коломийської міської ради „Повідомлення про наслідки нещасного випадку” відповідно до довідки лікувальної установи ( Додаток 4).

( Протягом двох діб після одужання дитини)

 1. До журналу реєстрації нещасних випадків внести інформацію про діагноз лікувальної установи та кількість днів невідвідування занять учнем.

ІІ. Алгоритм дії керівника закладу у разі нещасного випадку у позаурочний час.

 1. Класним керівникам постійно тримати на контролі питання відвідування учнями навчальних занять та у разі відсутності з’ясувати причину. Якщо учень відсутній у зв’язку з травмуванням, треба взяти у батьків довідку з лікувальної установи, куди звертались батьки, або направити від закладу запит до тієї лікувальної установи, куди звертались батьки.

 2. Повідомити управління освіти Коломийської міської ради про нещасні випадки невиробничого характеру за встановленою формою (Додаток 5) після отримання письмового повідомлення від лікувально-профілактичних закладів, до яких звернулися або були доставлені потерпілі (травми, отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо). (Упродовж доби)

 3. Провести відповідну роботу, щодо запобігання повторення випадків травмування (додаткові бесіди з учнями з записом до щоденників та журналів). (Упродовж доби)

 4. Тримати на контролі питання щодо стану здоров’я дитини та надання необхідної допомоги. (Керівнику закладу та класному керівнику)

 5. Після того, як дитина одужала та приступила до занять, надати до управління освіти Коломийської міської ради „Повідомлення про наслідки нещасного випадку” відповідно до довідки лікувальної установи. ( Додаток 4)

( Протягом двох діб після одужання дитини)

 1. До журналу реєстрації нещасних випадків внести інформацію про діагноз лікувальної установи та кількість днів невідвідування занять учнем.

( Після одужання дитини)

Алгоритм дій при нещасному випадку, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

(методичні матеріали)

Наказом Міністерства освіти і науки України 16 травня 2019 року № 659 затверджено «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу».

Положення встановлює єдиний порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами (далі - здобувачі освіти) під час освітнього процесу, у тому числі під час трудового та професійного навчання в закладах освіти і в організаціях, на підприємствах на території України, і поширюється на заклади дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, спеціалізованої, фахової передвищої, вищої освіти та заклади післядипломної освіти (далі - заклади освіти) незалежно від форм власності й підпорядкування.

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:

- під час проведення навчальних занять (лекцій, уроків, практичних, лабораторних занять, інших занять та в перервах між ними) відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів та розкладу занять;

- під час прямування на заняття з одного корпусу закладу освіти до іншого пішки чи на транспорті, якщо це визначено навчальними, виробничими і науковими планами та розкладом занять;

- під час проведення позакласних, позашкільних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника закладу освіти (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра виробничого навчання тощо) або іншої особи, яка призначена наказом закладу освіти за його згодою;

- під час занять із трудового та професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у закладах освіти або на дільницях (територіях), що їм належать;

- під час роботи у шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках закладу освіти;

- під час роботи та відпочинку у студентських, учнівських об’єднаннях (таборах праці і відпочинку, дитячих оздоровчих таборах при закладах освіти тощо);

- під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих закладом освіти у встановленому порядку;

- під час перевезень здобувачів освіти до місця проведення навчання, інших заходів і у зворотному напрямку в разі організованого прямування їх на запланований захід на транспорті або пішки.

Розслідування нещасних випадків:

Про кожний нещасний випадок, що трапився із здобувачами освіти за обставин, потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити учителя, вихователя, викладача, іншого працівника, що був присутній під час проведення заходів освітнього процесу в закладі освіти чи за його межами, який зобов’язаний:

- терміново організувати надання домедичної допомоги потерпілому та викликати бригаду швидкої медичної допомоги, у разі потреби за відсутності в населеному пункті станцій швидкої медичної допомоги - його транспортування до найближчого закладу охорони здоров’я;

- зберегти обстановку на місці в тому стані, у якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров’ю тих, хто там перебуває, і не призведе до ще тяжчих наслідків);

- негайно повідомити про те, що сталося, керівника закладу освіти та особу, яка є відповідальною за охорону праці, безпеку життєдіяльності в закладі освіти.

Керівник закладу освіти, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний негайно:

- вжити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;

- повідомити батьків, інших законних представників потерпілого;

- направити письмовий запит до закладу охорони здоров’я для отримання довідки;

- протягом доби утворити наказом комісію із розслідування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування нещасного випадку.

До складу комісії із розслідування нещасних випадків входять:

- заступник керівника закладу освіти, який є відповідальним за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності закладу освіти (голова комісії) і пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- керівник служби охорони праці закладу освіти або особа, на яку наказом закладу освіти покладено ці обов’язки; - представник первинної профспілкової організації закладу освіти, а в разі відсутності в закладі освіти профспілки - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності; - представник органу батьківського самоврядування (за згодою). До складу комісії із розслідування нещасного випадку не входить працівник закладу освіти, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці, безпеки життєдіяльності у структурному підрозділі (лабораторія, кабінет, майстерня тощо), де стався нещасний випадок.

Комісія із розслідування нещасного випадку зобов’язана протягом п’яти робочих днів із дати її утворення провести розслідування нещасного випадку.

Під час розслідування нещасного випадку комісія із розслідування нещасного випадку повинна:

- з’ясувати обставини та причини нещасного випадку (обстежити місце, де стався нещасний випадок; розробити ескіз місця, де стався нещасний випадок (у разі потреби та можливості), провести фотографування місця настання нещасного випадку, вивчити наявні на підприємстві документи та матеріали стосовно нещасного випадку, визначити вид події, що призвела до нещасного випадку);

- отримати пояснення від потерпілого (за можливості);

- виявити й опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- визначити, чи пов’язаний нещасний випадок з освітнім процесом;

- розробити заходи щодо попередження подібних нещасних випадків;

- скласти акт розслідування нещасного випадку (Додаток 1 до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу(пункт 7 розділу II );

- скласти акт про нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом закладу освіти), за формою Н-Н (далі - акт Н-Н), якщо нещасний випадок пов’язаний з освітнім процесом, у п’яти примірниках, які затверджує керівник закладу освіти (Додаток 2 до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу(пункт 7 розділу ) . До акта Н-Н додають пояснення свідків, потерпілого та інші документи щодо обставин нещасного випадку, наявності шкідливих і небезпечних чинників та довідку.

До матеріалів розслідування нещасного випадку належать:

- копія наказу (розпорядження) закладу освіти про утворення комісії з розслідування нещасного випадку;

- акт розслідування нещасного випадку;

- акт Н-Н (у разі складання) з додатками;

- протоколи засідання комісії із розслідування нещасного випадку;

- копія наказу (розпорядження) закладу освіти про вжиття запропонованих комісією із розслідування нещасного випадку заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків.

Акт розслідування нещасного випадку та акт Н-Н підписують голова та всі члени комісії із розслідування нещасного випадку. У разі незгоди зі змістом акта Н-Н член комісії із розслідування нещасного випадку письмово викладає свою думку, що додається до акта і є його невід’ємною частиною, про що робиться запис в акті Н-Н.

Керівник закладу освіти протягом одного робочого дня після одержання актів і матеріалів, підготовлених комісією із розслідування нещасного випадку за підсумками її роботи, повинен розглянути і затвердити акт розслідування нещасного випадку та акт Н-Н (у разі складання).

Примірники затвердженого акта Н-Н протягом трьох робочих днів керівник закладу освіти надає або надсилає поштою з повідомленням:

- потерпілому, батькам, іншим законним представникам потерпілого;

- керівнику структурного підрозділу закладу освіти, де стався нещасний випадок;

- начальнику служби охорони праці закладу освіти або особі, на яку покладено ці обов’язки (відповідальному);

- засновнику (засновникам) приватного закладу освіти, органу управління освітою, іншим державним органам, до сфери управління яких належить заклад освіти;

- первинній профспілковій організації відповідної профспілки або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці (у разі, якщо немає профспілки в закладі освіти).

Після закінчення лікування або у разі смерті потерпілого від нещасного випадку відповідно до довідки закладу охорони здоров’я керівник закладу освіти складає та надсилає в десятиденний строк усім особам і організаціям, зазначеним у пункті 11 цього розділу, яким надсилалися примірники акта Н-Н, повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Усі нещасні випадки, оформлені актами Н-Н, беруться на облік і реєструються:

- закладом освіти в журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти;

- органом управління освітою в журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти у закладах освіти, що належать до сфери управління.

Один примірник матеріалів розслідування таких нещасних випадків зберігається в архіві закладу освіти протягом 60 років.

Нещасні випадки, що трапилися із здобувачами освіти і не спричинили втрати здоров’я, наслідком яких є мікротравми, засвідчуються і реєструються медичним працівником закладу освіти в окремому журналі реєстрації мікротравм, що сталися із здобувачами освіти Такі нещасні випадки не беруться на облік.

Спеціальне розслідування нещасних випадків

Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися під час освітнього процесу:

- групові, що трапилися з одночасним травмуванням двох і більше потерпілих, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень;

- що спричинили тяжкі наслідки (у тому числі інвалідність потерпілого);

із смертельним наслідком.

Спеціальне розслідування проводиться також у випадку смерті здобувача освіти під час освітнього процесу.

У разі самогубства здобувача освіти під час освітнього процесу проводиться розслідування органами правопорядку.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки (у тому числі інвалідність потерпілого), нещасний випадок із смертельним наслідком та у разі смерті здобувача (здобувачів) освіти під час освітнього процесу керівник закладу освіти зобов’язаний негайно повідомити:

- батьків, інших законних представників потерпілого (потерпілих);

- заклад охорони здоров’я за місцем, де стався нещасний випадок (у разі виявлення отруєнь - відповідний територіальний орган Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів);

- орган управління освітою, інший державний орган, до сфери управління якого належить заклад освіти, засновника (засновників) приватного закладу освіти;

- органи поліції за місцем, де стався нещасний випадок.

Повідомлення про нещасний випадок (Додаток 7 до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу(пункт 7 розділу II), надсилаються органу управління освітою, іншому державному органу, до сфери управління якого належить заклад освіти, засновнику (засновникам) приватного закладу освіти за допомогою засобів оперативного зв’язку (телефон, телеграф, електронна пошта, факс тощо) протягом трьох годин з моменту, як стало відомо про такий випадок.

Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло від 1 до 4 осіб або травмовано до 10 осіб, у разі смерті здобувачів освіти під час освітнього процесу проводить комісія із спеціального розслідування, яку створюють:

- наказом органу управління освітою за місцезнаходженням закладу освіти за участю представника органу управління освітою вищого рівня, якщо нещасний випадок стався із здобувачем (здобувачами) освіти закладу освіти, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України;

- розпорядчим документом іншого державного органу, до сфери управління якого належить заклад освіти;

- розпорядчим документом засновника (засновників) приватного закладу освіти.

До складу комісії із спеціального розслідування в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти входить представник Міністерства освіти і науки України або особа, яку делегують виконувати функції представника Міністерства освіти і науки України за його розпорядженням.

Спеціальне розслідування нещасного випадку з особливо тяжкими наслідками, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводить комісія із спеціального розслідування, яку призначають:

- наказом органу управління освітою вищого рівня за участю представника Міністерства освіти і науки України, якщо нещасний випадок стався із здобувачами освіти закладу освіти, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України;

- розпорядчим документом іншого державного органу, до сфери управління якого належить заклад освіти;

- розпорядчим документом засновника (засновників) приватного закладу освіти.

До складу комісії із спеціального розслідування групового нещасного випадку, нещасного випадку із смертельним наслідком або випадку смерті здобувача освіти під час освітнього процесу входять:

- голова — керівник (заступник керівника) органу управління освітою за місцезнаходженням закладу освіти, іншого державного органу, до сфери управління якого належить заклад освіти, посадова особа за рішенням засновника (засновників) приватного закладу освіти;

- члени:

- відповідальна особа з охорони праці та безпеки життєдіяльності органу управління освітою за місцезнаходженням закладу освіти; керівник (заступник керівника) закладу освіти;

- керівник служби охорони праці закладу освіти або особа, на яку наказом закладу освіти покладено ці обов’язки;

- представник первинної профспілкової організації закладу освіти, членом якої є потерпілий, а в разі відсутності в закладі освіти профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Комісія із спеціального розслідування зобов’язана:

- обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від учасників освітнього процесу, працівників закладу освіти, потерпілого або потерпілих (якщо це можливо), опитати осіб — свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нещасного випадку;

- з’ясувати обставини та причини настання нещасного випадку;

- визначити, чи пов’язаний нещасний випадок з освітнім процесом;

- установити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- розробити заходи щодо попередження подібних нещасних випадків у майбутньому.

Комісія із спеціального розслідування протягом 15 робочих днів із дня її утворення розслідує нещасний випадок і складає акт спеціального розслідування (Додаток 7 до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу(пункт 8 розділу ІII), оформляє інші потрібні документи і матеріали, перелік яких наведено в пункті 11 цього розділу. За потреби строк спеціального розслідування може бути продовжений органом управління освітою, який утворив комісію із спеціального розслідування, але не більше ніж на 30 календарних днів.

Акт спеціального розслідування протягом трьох робочих днів розглядається та затверджується керівником органу управління освітою, який призначив комісію із спеціального розслідування нещасного випадку.

До матеріалів спеціального розслідування належать:

- копія наказу органу управління освітою за місцезнаходженням закладу освіти про утворення комісії із спеціального розслідування нещасного випадку;

- акт спеціального розслідування;

- акт Н-Н на кожного потерпілого окремо;

- плани, схеми та фотознімки місця події;

- протоколи засідань комісії із спеціального розслідування, опитувань, пояснення свідків нещасного випадку та інших причетних осіб, а також посадових осіб, відповідальних за дотримання вимог норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- витяги із журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з потерпілим, копія сторінки журналу обліку навчальних занять про реєстрацію вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з потерпілим;

- витяги з журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з педагогічними працівниками, якщо потерпілий — вихованець закладу дошкільної освіти;

- копії документів про проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередніх керівників (учителів, вихователів, викладачів, майстрів трудового навчання тощо);

- довідка закладу охорони здоров’я про характер і тяжкість ушкоджень, що заподіяні потерпілому, або причини його смерті;

- висновок експертної комісії (якщо таку було створено) про причини нещасного випадку, результати лабораторних та інших досліджень, експериментів, аналізів тощо;

- копії наказу закладу освіти, органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, про вжиття запропонованих комісією із спеціального розслідування заходів щодо запобігання виникненню подібних нещасних випадків.

На вимогу комісії із спеціального розслідування керівник закладу освіти зобов’язаний:

- запросити для участі в розслідуванні нещасного випадку фахівців-експертів;

- організувати фотознімки пошкодженого об’єкта, місця нещасного випадку та надати інші потрібні документи;

- організувати проведення лабораторних досліджень, випробувань та інших робіт;

- надати транспортні засоби та засоби зв’язку, потрібні для роботи комісії із спеціального розслідування нещасного випадку;

- забезпечити друкування, розмноження у потрібній кількості матеріалів спеціального розслідування.

Орган управління освітою, який утворив комісію із спеціального розслідування, протягом п’яти робочих днів після закінчення цього розслідування направляє матеріали спеціального розслідування:

- органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти;

- керівникові закладу освіти, із здобувачем (здобувачами) освіти якого стався нещасний випадок;

- первинній профспілковій організації відповідної профспілки або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці (у разі, якщо немає профспілки в закладі освіти);

- органу поліції за місцем настання групового нещасного випадку або нещасного випадку із смертельним наслідком.

Керівник закладу освіти, органу управління освітою, іншого державного органу, до сфери управління якого належить заклад освіти, засновник (засновники) приватного закладу освіти зобов’язані протягом п’яти робочих днів після отримання розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку і видати наказ (розпорядження) про вжиття запропонованих комісією із спеціального розслідування заходів щодо запобігання подібним випадкам, а також притягнення осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів про охорону праці, вимог безпеки проведення освітнього процесу, до відповідальності згідно із чинним законодавством України.

Про виконання заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам керівник закладу освіти письмово повідомляє орган управління освітою, інший державний орган, до сфери управління якого належить заклад освіти, засновника (засновників) закладу освіти.

Примірники акта спеціального розслідування, акта Н-Н (на кожного потерпілого окремо), копії наказу закладу освіти, органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, про вжиття запропонованих комісією із спеціального розслідування заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам в десятиденний строк після завершення спеціального розслідування надсилаються керівником закладу освіти, органом управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, до Міністерства освіти і науки України.

Матеріали спеціального розслідування зберігаються в архіві органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти, протягом 60 років.

Порядок ведення обліку нещасних випадків

Заклад освіти на підставі актів Н-Н подає звіт про травматизм під час освітнього процесу в закладі освіти за підсумками року за формою НВ органу управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти.

Органи управління освітою місцевих державних адміністрацій складають зведений звіт про травматизм із здобувачами освіти в закладах освіти, які належать до сфери їх управління, за формою НВ (зведена), який надсилають за підпорядкованістю органам управління освітою вищого рівня.

Заклади освіти, органи управління освітою, інші державні органи, до сфери управління яких належать заклади освіти, засновники приватних закладів освіти, Міністерство освіти і науки України заслуховують на засіданнях педагогічних рад, колегій, нарадах інформацію про стан травматизму серед здобувачів освіти, проводять аналіз причин нещасних випадків, що трапилися, розробляють заходи щодо їх запобігання.

Додатки:

- додаток 1 – Акт розслідування нещасного випадку;

- додаток 2 – Акт про нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом закладу освіти);

- додаток 7 – Повідомлення про нещасний випадок (груповий / із смертельним наслідком);

- додаток 8 – Акт спеціального розслідування;

Додаток 1

до Положення про порядок

розслідування нещасних випадків,

що сталися із здобувачами освіти

під час освітнього процесу

(пункт 7 розділу II)ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________

(посада керівника закладу освіти, який утворив

_______________________________________

комісію із розслідування нещасного випадку)

_______________________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

АКТ № _____

розслідування нещасного випадку


______________________________________________________________________________

(повне найменування закладу освіти, його засновник (засновники),

______________________________________________________________________________

найменування органу, до сфери управління якого належить заклад освіти)

_________________ ______________________________________

(дата складання акта) (місце складання акта (село, район, місто, область)

Комісія, призначена ____________________________________________________________________

(найменування закладу освіти, яким утворено комісію)

наказом від ____________ № _______, у складі:

голови комісії _______________________ _______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

членів комісії:

_________________________________ __________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

_________________________________ __________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

_________________________________ __________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

провела за період з "___" ____________ до "___" ____________ ___ р. розслідування нещасного випадку, який стався ________________________________________________

____________________________________________________________________________

(місце події)

1. Відомості про потерпілого _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, клас,

______________________________________________________________________________

група, заклад освіти, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, безпеки

_____________________________________________________________________________

життєдіяльності, домашня адреса потерпілого)

2. Обставини нещасного випадку _________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

У пункті 2 цього акта описують усі події, що відбувалися, та роботи, які проводили до настання нещасного випадку. Зазначають, як проходив освітній процес, хто керував цим процесом, стан потерпілого. Викладають послідовність подій, наводять небезпечні та шкідливі чинники, які могли вплинути на потерпілого, описують його дії та дії інших осіб, причетних до нещасного випадку. Зазначають характер травми, ступінь її тяжкості, попередній діагноз і заходи, вжиті для надання домедичної допомоги потерпілому.

3. Причини нещасного випадку _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

У пункті 3 цього акта наводять основні технічні та організаційні причини нещасного випадку, у тому числі перевищення гранично допустимих норм небезпечних і шкідливих чинників, якщо вони вплинули на подію.

4. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку ________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

У пункті 4 цього акта висвітлюють заходи щодо ліквідації наслідків події (у разі потреби); заходи щодо усунення безпосередніх причин травмування і запобігання надалі подібним випадкам, що наведені в таблиці або перелічені в тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, відповідальних за їх реалізацію.

5. Висновок комісії та пропозиції щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, і запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності _____________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

У пункті 5 цього акта зазначають: нещасний випадок визнано (не визнано) таким, що пов'язаний з освітнім процесом, із зазначенням відповідного пункту Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу; рішення щодо складання акта за формою Н-Н (якщо нещасний випадок пов'язаний з освітнім процесом); відомості про осіб, у тому числі й потерпілого, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку (після викладення змісту порушення зазначають статті, розділи, пункти законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з безпеки життєдіяльності під час проведення освітнього процесу, які були порушені), а також пропозиції про заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

6. Зазначають, що комісія мала зустрічі з потерпілим або батьками, іншими законними представниками потерпілого, розглянула на місці питання надання соціальної і матеріальної допомоги, роз'яснила їхні права відповідно до законодавства.Голова комісії _____________________

(посада)

____________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

Члени комісії: _____________________

(посада)

____________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

______________________________

(посада)

____________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

_______________________________

(посада)

____________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

Роботу комісії продовжено на підставі наказу _____________________________________

(найменування закладу освіти, яким

_________________________________ від "___" ___________ ____ р. № _____ у зв'язку з

утворено комісію)

_____________________________________________________________________________

(причина продовження строку розслідування)
Додаток 2

до Положення про порядок

розслідування нещасних випадків,

що сталися із здобувачами освіти

під час освітнього процесу

(пункт 7 розділу II)


Форма Н-Н
ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________________

(посада керівника закладу освіти)

___________________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

"____" ____________ 20__ р.

АКТ № _____

про нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом закладу освіти)

(складається у п'яти примірниках)

1. Прізвище, ім'я, по батькові потерпілого _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3. Вік (дата народження) _______________________________________________________________

4. Повне найменування закладу освіти, де навчається, виховується потерпілий _________________

_____________________________________________________________________________________

5. Місцезнаходження закладу освіти _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Підпорядкування (належність) закладу освіти ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Дата і час нещасного випадку _________________________________________________________

(число, місяць, рік, час доби)

8. Місце, де стався нещасний випадок (заклад освіти, клас, кабінет, кафедра, майстерня тощо) _____________________________________________________________________________________

9. Вихователь (учитель, викладач), у групі (класі) якого стався нещасний випадок _____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

10. Проведення інструктажу з охорони праці із здобувачем освіти, якщо нещасний випадок трапився під час трудового та професійного навчання, виробничої практики:

вступний інструктаж __________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

первинний інструктаж _________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

11. Проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності із здобувачем освіти, якщо нещасний випадок трапився під час навчання:

вступний інструктаж __________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

первинний інструктаж _________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

(для закладів дошкільної освіти зазначають дату проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з педагогічним працівником, у групі якого стався нещасний випадок).

12. Обставини, за яких стався нещасний випадок ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

13. Вид нещасного випадку та подія, що призвела до нещасного випадку

_____________________________________________________________________________________

(нанесення тілесних ушкоджень, у тому числі іншою особою, отруєння, теплові удари,


_____________________________________________________________________________________

опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та інші ушкодження, отримані


_____________________________________________________________________________________

внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події),


_____________________________________________________________________________________

ушкодження внаслідок контакту з представниками тваринного та рослинного світу, дорожньо-транспортна

______________________________________________________________

пригода, падіння з висоти, нервово-психічні навантаження тощо)

14. Причини нещасного випадку ________________________________________________________

(порушення правил безпеки і охорони праці, пожежної

________________________________________________________

безпеки під час проведення занять, недоліки організації робочих навчальних місць, незадовільний технічний

____________________________________________________________________________________

стан будівель, споруд, території, порушення дисципліни, протиправні дії інших осіб, порушення правил дорожнього руху тощо)

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

15. Особи, які допустили порушення правил і норм, вимог нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності ________________________________________________________

(прізвище, ініціали,

____________________________________________________________________________________

посада, статті, пункти нормативно-правових актів, які було порушено ними)

____________________________________________________________________________________

16. Свідки нещасного випадку __________________________________________________________

(прізвище, ініціали, клас (група), де навчається,

___________________________________________________________________________________

місце роботи, якщо свідок працює, та місце проживання)


17. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку


з/п

Зміст заходу

Строк виконання

Виконавець (посада, прізвище, ініціали)


18. Висновок комісії про наслідки нещасного випадку _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Цей акт складено о _______ год ________ числа _______ місяця _____ року.

(дата складання акта)

До акта додається ______________________________________________________________________

(у разі незгоди зі змістом або висновком акта - окрема думка члена комісії)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________Голова комісії __________________

(посада)

____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

Члени комісії: __________________

(посада)

____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

________________

(посада)

____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

_________________

(посада)

____________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)


Додаток 7

до Положення про порядок

розслідування нещасних випадків,

що сталися із здобувачами освіти

під час освітнього процесу

(пункт 2 розділу III)___________________________________________

(засновник (засновники) закладу освіти, орган управління

__________________________________

освітою, інший державний орган, до сфери управління

якого належить заклад освіти)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про нещасний випадок

(груповий / із смертельним наслідком)

1. Дата і час нещасного випадку _________________________________________________________

2. Найменування та адреса закладу освіти, його засновник (власник), орган управління освітою, інший державний орган, до сфери управління якого належить заклад освіти ____________________

_____________________________________________________________________________________

3. Місце, де стався нещасний випадок (аудиторія, лабораторія, клас, майстерня, підприємство, заклад позашкільної освіти, місце проведення заходу тощо), та його стисла характеристика ______

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Відомості про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, клас (група), характер травм, дата смерті ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Стислий опис обставин та ймовірні причини нещасного випадку ___________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Дата і час передачі інформації до вищого органу засобами зв'язку __________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Посада, прізвище та ініціали особи, яка передала інформацію ______________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ __________ ____________________

(посада керівника закладу освіти, органу управління освітою) (підпис) (ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.


Додаток 8

до Положення про порядок

розслідування нещасних випадків,

що сталися із здобувачами освіти

під час освітнього процесу

(пункт 8 розділу III)ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________________

(посада керівника органу управління освітою, який призначив


_________________________________________________

комісію із спеціального розслідування нещасного випадку)


_________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

АКТ № ______

спеціального розслідування

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(повне найменування закладу освіти, його засновник (засновники),


______________________________________________________________________________________

найменування органу, до сфери управління якого належить заклад освіти)


_____________________ _________________________________________

(дата складання акта) (місце складання акта (село, район, місто, область))

Комісія, призначена ____________________________________________________________________

(найменування органу, яким утворено комісію)

наказом від ____________ № ___________, у складі:

голови комісії _______________________ _______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

членів комісії:

_____________________________ _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

_____________________________ _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

_____________________________ _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (посада, місце роботи)

провела за період з "___" ____________ до "____" ____________ ____ р. спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(зазначають місце події та кількість потерпілих, у тому числі зі смертельним наслідком,


______________________________________________________________________________________

із тяжкими наслідками)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих) _________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,


______________________________________________________________________________________

рік народження, клас, група, заклад освіти, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони


______________________________________________________________________________________

праці, безпеки життєдіяльності, домашня адреса потерпілого (потерпілих))

У пункті 1 цього акта зазначають відомості на кожного потерпілого окремо, якщо розслідується груповий нещасний випадок.

2. Обставини нещасного випадку ________________________________________________________

(нещасний випадок стався під час навчання, роботи,

_____________________________________________________________________________________

заходу, який проводили)

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

У пункті 2 цього акта описують усі події, що відбувалися, та роботи, які проводили до настання нещасного випадку. Зазначають, як проходив освітній процес, хто керував цим процесом, стан потерпілого. Викладають послідовність подій, наводять небезпечні та шкідливі чинники, які могли вплинути на потерпілого, описують його дії та дії інших осіб, причетних до нещасного випадку. Зазначають характер травми, ступінь її тяжкості, попередній діагноз і заходи, вжиті для надання домедичної допомоги потерпілому.

3. Причини нещасного випадку __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

У пункті 3 цього акта наводять основні технічні та організаційні причини нещасного випадку, у тому числі перевищення гранично допустимих норм небезпечних і шкідливих факторів, якщо вони вплинули на подію (допуск до роботи ненавчених або непроінструктованих осіб, несправність обладнання, машин, механізмів, відсутність керівництва, нагляду за проведенням освітнього процесу). Після кожної причини зазначають, які конкретно вимоги законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з безпеки під час проведення освітнього процесу були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти). Зазначають узагальнені результати перевірки стану охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти, проведеної органом управління освітою, до сфери управління якого належить заклад освіти.

4. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку ________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

У пункті 4 цього акта висвітлюють заходи щодо ліквідації наслідків події (у разі потреби); заходи щодо усунення безпосередніх причин травмування та запобігання надалі подібним випадкам, що наведені в таблиці або перелічені в тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, відповідальних за їх реалізацію.

5. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, і запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

У пункті 5 цього акта зазначають:

нещасний випадок визнано (не визнано) таким, що пов'язаний з освітнім процесом, із зазначенням відповідного пункту Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу;

осіб, у тому числі й потерпілого (потерпілих), чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку.

Після викладення змісту порушення зазначають статті, розділи, пункти законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з безпеки під час проведення освітнього процесу, які були порушені. Пропонують заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

6. Зазначають, що комісія мала зустрічі з потерпілими чи батьками (особами, які представляють їх інтереси), розглянула на місці питання надання соціальної та матеріальної допомоги, роз'яснила їхні права відповідно до законодавства.

Голова комісії ________________________ ______________________________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії: ________________________ ______________________________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_____________________________________ ______________________________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

_____________________________________ ______________________________________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Роботу комісії продовжено на підставі наказу _______________________________________________

(найменування органу, яким утворено комісію)

__________________________________________________________від "___" ____________ 20__ р. № _____ у зв'язку з ______________________________________________________________________________

(причина продовження строку розслідування)

На окремій сторінці подають перелік доданих до цього акта матеріалів.