Структура закладу 

й органи управління

Структура закладу освіти

Структура закладу освіти:

Управління закладом освіти

1. Система   управління   закладом    освіти   визначається законом та установчими документами.

2. Управління закладом освіти  в   межах   повноважень,  визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

·  керівник закладу освіти;

·  колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

·  колегіальний орган громадського самоврядування;

·          інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти

1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

·  організовує діяльність закладу освіти;

·  вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

·  призначає на посаду та  звільняє з   посади працівників,  визначає   їх функціональні обов’язки;

·  забезпечує організацію освітнього   процесу та  здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

·  забезпечує функціонування внутрішньої  системи  забезпечення якості освіти;

·  забезпечує умови для здійснення дієвого  та   відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

·  сприяє  та створює умови   для  діяльності   органів   самоврядування закладу освіти;

·  сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

·  здійснює інші повноваження, передбачені   законом   та   установчими документами закладу освіти.

·  керівництво закладом загальної  середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.

Колегіальні органи управління закладів освіти:

1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

2. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу освіти:

·  планує роботу закладу;

·  схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу  та  оцінює результативність її (їх) виконання;

·  формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

·  розглядає питання щодо вдосконалення  і  методичного  забезпечення освітнього процесу;

·  приймає рішення щодо переведення  учнів до   наступного  курсу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

·  обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,   затверджує  щорічний  план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

·  розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та  інновацій, участі  в  дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

·  розглядає питання щодо відповідальності учнів (слухачів), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

·  рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Громадське самоврядування в закладі освіти

1. Громадське самоврядування в закладі освіти — це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі діють:

·  орган самоврядування здобувачів освіти — УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ;

·  органи батьківського самоврядування — БАТЬКІВСЬКА РАДА.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу.

3. Повноваження, відповідальність, засади  формування  та   діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу.

4. У закладі функціонують методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.