Рада ліцею

Рада ліцею 2022 - 2023 н.р.

Голова: Паска В. А.

Склад Ради Ліцею


Рада ліцею діє у період між загальними зборами (конференціями).

Метою діяльності ради ліцею є об’єднання зусиль педагогічного, учнівського, батьківського колективів задля розвитку закладу та удосконалення освітнього процесу, сприяння демократизації і гуманізації управління, формування позитивного іміджу ліцею.

Основними завданнями ради ліцею є:

 

До ради ліцею обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і осіб, які їх замінюють. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) ліцею.

Очолює раду ліцею голова, який обирається зі складу ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

Рада ліцею діє на засадах:

 

Засідання ради ліцею може скликатися головою, членами ради або з ініціативи директора закладу чи засновника. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою, ніж чотири рази на навчальний рік.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі однакової кількості голосів вирішальним голосом є голос голови ради.

Для вирішення поточних питань рада ліцею може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.